PL     EN
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013

Realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2008 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i potrwa do końca 2014.

Cel utworzenia i prowadzenia siedmiu punktów informacyjno-kontaktowych na terenie województwa dolnośląskiego realizowany jest w ramach nawiązanej w ramach konsorcjum współpracy z sześcioma innymi jednostkami (lider konsorcjum - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej).  Do głównych zadań realizatorów projektu należy udzielanie szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie:

priorytetów, działań oraz rodzajów projektów,
terminów składania wniosków aplikacyjnych,
ogólnej kwalifikowalności wydatków,
poziomu dofinansowania,
kryteriów wyboru projektów,
ogólnych zasad wypełniania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami,
wstępnej oceny kwalifikowalności potencjalnego beneficjenta,
kierowania potencjalnych beneficjentów do punktów udzielających specjalistycznej informacji w przypadku nie kwalifikowania się do wsparcia w ramach RPO WD.

Powyższe usługi realizowane są w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i/lub pisemnej.

Informacji na temat Projektu udziela Kierownik:

Marek Urbański
tel: 74 64 80 447
marek.urbanski@darr.pl

Informacji w ramach Projektu udziela:

Łukasz Jaroński
tel: 74 88 80 926
ul. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
rpo.walbrzych@dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych