PL     EN
O Agencji Aktualności Oferta Projekty Projekty dedykowane OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Bezpieczny Debiut Climate-KIC Enterprise Europe Network Handel i Reklama w Praktyce - skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego - Rekrutacja otwarta!!! Kompetencje - moją szansą. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Kompetencje - Sprawność - Praca - skierowany do osób niepełnosprawnych Laboratorium Biznesu Partnerstwo dla pracy Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. RPO WD 2007-2013 Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu SPINqbator ZDolnego Śląska Sprawny biznes z Dolnego Śląska - rekrutacja otwarta !!! Wykwalifikowane kadry medyczne Dolnego Śląska Zakończone Akademia Kompetencji - inwestycja w innowacyjne kadry dla Dolnego Śląska Akademicki Przedsiębiorca Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej Biznesklasa bez Barier Czesko-Polski Portal Innowacyjny District+ Dobre zarządzanie EIC - Euro Info Centre Inwestycja w kadry ISKRA – Internetowy System KReowania Aktywności w Innowacji Zdolnego Śląska Lokalny Punkt Konsultacyjny Miejsca pracy w sektorze kultury Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa Poznaj Siebie - Wykorzystaj Szansę. Podniesienie Aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności Przygotowanie DARR S.A. do zarządzania Parkiem Technologicznym w Szczawnie – Zdroju i Wałbrzychu Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju i w Wałbrzychu - etap I Przygotowanie do eksportu REFORM - Regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring Regionalne Badanie Rynku Pracy RRSI - Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji SAIL - (Strengthening Academic and Industrial Links) Network WAMP - Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy Wsparcie rozwoju polskiego eksportu Wyższe kwalifikacje - Twoim kluczem do sukcesu Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej Zaprojektuj Swój Zysk Press room Zamówienia publiczne Kontakt
Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko – legnickiego

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży poprzez monitoring rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego.


Beneficjenci ostateczni i obszar realizacji: szkoły i placówki z regionu jeleniogórsko - legnickiego prowadzące kształcenie zawodowe dla młodzieży oraz ich kadra pedagogiczna, uczniowie i słuchacze ww. szkół i placówek, partnerzy społeczno - gospodarczy, pracodawcy.


Ramy czasowe Projektu: 2.01.2009r. - 31.12.2010r.


Informacji o Projekcie udziela:
Mariola Stanisławczyk
tel 74 64 80 411
e-mail mariola.stanislawczyk@darr.pl

Badanie rynku pracy, w ramach którego dokonujemy obserwacji zachodzących w trzech strefach: edukacji, bezrobociu i zatrudnieniu to przede wszystkim dogłębna analiza rynku pracy, która umożliwia dostosowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, pozwoli zaktualizować kwalifikacje młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a w efekcie spowoduje wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych. Otrzymane dane w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych na próbie 1500 przedsiębiorstw realizowane w 3 etapach okresu 2009-2010 roku, są elementem prowadzącym do opracowania raportu z zakresu zmian i oczekiwań rynku pracy w tym określeniu zawodów deficytowych, równoważnych i nadwyżkowych oraz strategicznych; kompetencji zawodowych i ponad zawodowych absolwentów kształcenia zawodowego w odniesieniu do oczekiwań pracodawców, określenie kompetencji oczekiwanych, wymaganych przez rynek pracy w wybranych grupach zawodowych/zawodach.

Więcej informacji: www.jgl.obserwatorrynku.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych