PL     EN
Kodeks postępowania etycznego

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będąc w pełni świadomą znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy kodeks etyczny i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje, że reputacja firmy, jej wizerunek oraz zaufanie Klientów jest jednym z najbardziej istotnych czynników. Ochrona tych wartości ma fundamentalne znaczenie dla Spółki.

Postanowienia ogólne

Niniejszy kodeks etyczny stanowi zbiór norm postępowania, którymi Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA i jej pracownicy kierują się w stosunkach wewnątrz firmy a także w relacjach zewnętrznych wynikających z prowadzonej działalności i wykonywanej pracy.

Spółka i jej pracownicy są zobowiązani kierować się w szczególności zasadami:

• profesjonalizmu
• rzetelności I staranności
• uczciwej konkurencji
• rzeczowości • dbałości o interesy klientów
• poufności informacji o klientach
• równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zasady szczegółowe

Pracownicy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. :
• postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
• są bezstronni i obiektywni
• starają się być zaufanym partnerem
• działają zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego
• dbają o dobro Klienta
• opierają swoje usługi o doświadczenie i profesjonalizm osiągnięty solidną pracą
• zapewniają poufność informacji o klientach
• przestrzegają praw autorskich i praw do dorobku intelektualnego
• zapewniają jednoznaczność zawieranych umów i ich przestrzegają
• nie przyjmują zleceń, z których nie są w stanie się wywiązać lub też, które nie przyniosą wymiernych korzyści klientom
• przed przyjęciem zlecenia, ściśle współpracują z klientem w celu dokładnego zrozumienia jego problemów i potrzeb
• są elastyczni, do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i korzystając ze swojego doświadczenia wnoszą nowy, świeży pogląd
• zapewniają kompletność i wiarygodność informacji
• stosują obiektywną ocenę wyników pracy
• dążą do polubownego załatwiania sporów
• dążą do podwyższania kwalifikacji zawodowych

Postanowienia końcowe

Każdy z pracowników DARR S.A. ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami niniejszego kodeksu kierując się przekonaniem, że powodzenie firmy w znacznej mierze zależy od jej wiarygodności, reputacji, prestiżu i zaufania klientów, którym oferuje swoje usługi.

 

Szczawno Zdrój, dnia 6 maja 2010 r.

PREZES ZARZĄDU

 

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych