PL     EN
Usługi doradcze

Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, a także zakładów komunalnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą DARR S.A. z zakresie doradztwa, usług projektowych oraz informacyjnych. Nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie pozwalają zaoferować Państwu profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentów strategicznych a także opracowań niezbędnych w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych, a także z innych środków pomocowych.

Usługi doradcze i projektowe dla gmin, powiatów, instytucji polityki regionalnej obejmują:

• poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych, z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe i krajowe fundusze, programy, inicjatywy,

• doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb instytucji lokalnych oraz kojarzenie tych potrzeb z dostępnymi środkami w ramach programów,

• doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z międzynarodowych źródeł i funduszy (np. w ramach Programów i Inicjatyw Unii Europejskiej),

• pomoc w przygotowaniu wniosku/aplikacji celem pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej - przygotowanie Wniosku Aplikacyjnego wraz z załącznikami, wsparcie w procesie prowadzenia i rozliczania projektów według wymogów UE,

• doradztwo dotyczące projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych, szkoleniowych, doradczych finansowanych przez krajowe, międzynarodowe lub europejskie programy lub fundusze, wykonywanie funkcji Inżyniera projektu w reżimie warunków FIDIC,

• wyszukiwanie dla instytucji regionalnych, potencjalnych partnerów do współpracy z intencją realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP),

• pomoc gminom bądź instytucjom w przygotowaniu projektów PPP,

• pomoc w przygotowaniu realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych,

• pomoc doradcza przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i raportów merytorycznych,

• ewaluacja okresowa projektów,

• sprawdzanie dokumentów finansowych będących podstawą zaliczania wydatków w ramach projektów, zewnętrzny audyt finansowy - obligatoryjny dla beneficjentów w przypadku projektów o wartości przekraczającej milion euro

• opracowywanie planów strategicznych wraz z oceną przedsięwzięć inwestycyjnych i analizą wykonalności - w tym opracowanie Studium Wykonalności wraz z:

a) analizą opcji,
b) planem inwestycyjnym,
c) analizą finansową,
d) analizą kosztów i korzyści,
e) analizą wrażliwości i ryzyka.

• konsulting gospodarczy, doradztwo ekonomiczne i finansowe (w tym opracowanie biznes planów, wycen przedsiębiorstw, etc.)

• restrukturyzacja regionalna, przygotowywanie dokumentów planistycznych:

1. Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich/ Zdegradowanych,
2. Plan Rozwoju Lokalnego,
3. Program Rozwoju Przedsiębiorczości,
4. Strategia Rozwoju Gminy,
5. Wieloletni Plan Inwestycyjny,
6. Wieloletni Plan Finansowy,
7. Plan Odnowy Miejscowości,

oraz opcjonalnie (w zależności od nawiązania współpracy z osobami posiadającymi wymagane uprawnienia):

8. Prognoza/ Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko,
9. Program Ochrony Środowiska,
10. Program Opieki nad zabytkami,
11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

• gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji gospodarczych

• opracowanie innych dokumentów według indywidualnych potrzeb Klienta.

Wszystkie dokumenty opracowujemy i przekazujemy klientowi bądź też na jego zlecenie instytucji wdrażającej/ pośredniczącej zgodnie z wytycznymi w formie papierowej i/lub elektronicznej.

Kontakt:

Bogusław Florkiewicz
tel: 74 64 80 436
e-mail: boguslaw.florkiewicz@darr.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   |    Dolnośląski Park Technologiczny T-Park
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl | Pozycjonowanie Wałbrzych