Celem bezpośrednim projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych za sprzedaż eksportową, w zakresie tworzenia oferty i poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu, a także realizacji kontraktów eksportowych.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Projekt adresowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających potencjał eksportowy. Grupy docelowe stanowiła kadra zarządzająca MMŚP oraz pracownicy istniejących lub powstających działów eksportu, czy też działów sprzedaży i marketingu.

Ramy czasowe: 31.12.2006r. - 31.07.2007r.

Projekt realizowany był na zlecenie Ove Arup&Partners International Limited