Celem projektu była analiza regionalnego rynku pracy w zakresie sytuacji na rynku pracy zawodów oraz oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kompetencji pracowniczych w wybranych zawodach.

Grupa docelowa i obszar realizacji: projekt badawczy realizowany na terenie Dolnego Śląska

Ramy czasowe: 09.2005r. - 12.2007r.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu opracowana została Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego, przeprowadzono monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy, powstał Komputerowy System Zarządzania Danymi oraz mapa zapotrzebowania na zawody.