Celem strategicznym Projektu była popularyzacja wiedzy z dziedziny szeroko pojętego zarządzania wśród kadry jednostek administracji samorządowej. Dzięki temu należy oczekiwać lepszego zrozumienia projektowej logiki, na której oparte są fundusze strukturalne UE, a więc zwiększenia skuteczności pozyskiwania środków z tych funduszy oraz bezusterkowego, efektywnego zarządzani już pozyskanymi dotacjami.

Grupa docelowa i obszar realizacji: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - urzędów gmin miejsko-wiejskich i wiejskich oraz starostw powiatowych z całej Polski

Ramy czasowe: 4.12.2008r. - 31.05.2010r.


Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Polanica - Zdrój. Cele Projektu zostały osiągnięte poprzez realizację programu trójpoziomowych szkoleń dotyczących zarządzania projektami i finansami metodyką PCM oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Więcej informacji: www.dobrezarzadzanie.pl