Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży poprzez monitoring rynku pracy regionu wałbrzyskiego.

Grupa docelowa i obszar realizacji: szkoły i placówki z regionu wałbrzyskiego prowadzące kształcenie zawodowe dla młodzieży oraz ich kadra pedagogiczna, uczniowie i słuchacze ww. szkół i placówek, partnerzy społeczno - gospodarczy, pracodawcy

Ramy czasowe: 2.09.2008r. - 1.09.2010r.


Analiza sytuacji na rynku pracy oparta była na trzykrotnych badaniach prowadzonych wśród 500 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, zlokalizowanych w pięciu powiatach subregionu wałbrzyskiego. Jako narzędzie badawcze wykorzystany był kwestionariusz ankiety, a sposobem pozyskania informacji od respondentów - metoda wywiadu bezpośredniego. Zasadnicze badania ankietowe przedsiębiorców regionu poprzedzone zostały pilotażem (pretestem) przeprowadzonym na próbie 40 respondentów.


lWięcej informacji: www.walbrzych.obserwatorrynku.pl