Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem projektu pod nazwą „Zaprojektuj Swój Zysk".

Głównym organizatorem i twórcą projektu „Zaprojektuj Swój Zysk" jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego z Warszawy - strategiczny doradca przedsiębiorstw, projektantów i administracji publicznej w zakresie rozwoju wzornictwa i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Projekt ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.

Projekt buduje sieć współpracy z ośrodkami i instytucjami gospodarczymi, akademickimi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami transferu technologii, parkami naukowo-technologicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, dzięki której powstanie trwałe otoczenie biznesowe wspierające innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.

Projekt pozwala przedsiębiorcom/projektantom między innymi na udział w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych, nawiązanie współpracy z projektantami oraz z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i budowę jego wizerunku jako jednostki innowacyjnej. 
Korzyści dla przedsiębiorców/projektantów z udziału w projekcie to: zdobycie wiedzy z zakresu metodyki wdrażania nowych produktów, podniesienie kompetencji kadry w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych produktów oraz usług.

W ramach projektu organizowane są warsztaty stacjonarne, które odbywają się w różnych miastach w Polsce oraz warsztaty on-line.

Najbliższe warsztaty: http://www.zsz.com.pl/Warsztaty/Strony/default.aspx

Ramy czasowe: 01.09.2010 - 31.12.2011

Informacji o Projekcie udziela:
Anna Izbińska 
tel:074 648 04 41
e-mail:Anna.izbinska@darr.pl

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).